1. M&P
  2. /
  3. Aktualności
  4. /
  5. Udział w VI Międzynarodowej...

Udział w VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej z okazji 55. rocznicy utworzenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i 45. rocznicy przyjęcia Amerykańskiej Konwencji Praw Człowieka.

Aktualności


An attorney trainee Iwona Dobkowska-Puławska – the lawyer of the Law Firm Marszałek & Partners – Attorneys, as one of the speakers on the issues of the „Law on proceedings against people with mental disorders constitute a threat to life, health or sexual freedom of other people, in the face of human rights”, in the VIth International Conference on the occasion of the 55th anniversary of the European Court of Human Rights and the 45th anniversary of the adoption of the American Convention on Human Rights, entitled Models of human rights: European and American Axiology – institutions – the effectiveness of which was held on 9-11 April 2014 in the Polish Parliament.
Prawnik kancelarii Marszałek i Partnerzy – Adwokaci, apl. adw. Iwona Dobkowska-Puławska, jednym z prelegentów wystąpienia w przedmiocie zagadnienia „Ustawa o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stanowiących zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, w obliczu praw człowieka”, podczas VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej z okazji 55. rocznicy utworzenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i 45. rocznicy przyjęcia Amerykańskiej Konwencji Praw Człowieka, zatytułowanej Modele ochrony praw człowieka: europejski i amerykański Aksjologia – instytucje – efektywność, która odbyła się w dniach 9-11 kwietnia 2014 roku w Sejmie RP, przy ul. Wiejskiej 4/6/8 w Warszawie.


10 kwietnia 2014

Filtry