1. M&P
  2. /
  3. Obszary praktyki
  4. /
  5. Spory sądowe, administracyjne, arbitraż

Spory sądowe, administracyjne, arbitraż

Cywilne

Priorytetem Kancelarii Marszałek i Partnerzy-Adwokaci przy współpracy z Klientami jest skuteczność podejmowanych działań oraz osiąganie maksymalnie korzystnych efektów, przy jednoczesnej minimalizacji ewentualnych wydatków po stronie Klienta. Realizując powyższy zamysł, nasi prawnicy przy wstępnej analizie zleconej sprawy, poszukują optymalnych rozwiązań, nie wykluczając przy tym negocjacji, mediacji oraz wszelkich innych metod ugodowego rozwiązania sporu. W przypadku, gdy polubowne zakończenie sporu na etapie przedsądowym jest jednak niemożliwe lub z punktu widzenia Klienta niekorzystne, wówczas podejmujemy się prowadzenia sprawy przed sądem. Jedną
z domen Kancelarii Marszałek & Partnerzy – Adwokaci, wynikającą z tysięcy prowadzonych dotychczas przed sądem spraw cywilnych, jest prawo procesowe, w tym świadczenie na rzecz naszych Klientów usług zastępstwa procesowego w postępowaniach przed sądami powszechnymi we wszystkich stadiach postępowań, również przed Sądem Najwyższym oraz przed organami egzekucyjnymi. W imieniu Klientów występujemy również przed polskimi
i międzynarodowymi sądami arbitrażowymi.

Administracyjne

Wykwalifikowany zespół prawników Kancelarii Marszałek i Partnerzy-Adwokaci świadczy pomoc prawną na wszystkich etapach postępowania administracyjnego, w tym przed organami administracji publicznej, organami podatkowymi, sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, jak również przed Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi. Nasze usługi obejmują również reprezentowanie Klientów Kancelarii przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Urzędem Regulacji Energetyki, w sprawach restytucyjnych, sprawach związanych
z procesem inwestycyjnym oraz przed organami egzekucyjnymi w administracji.

Karne

Prawnicy Kancelarii Marszałek i Partnerzy-Adwokaci świadczą profesjonalną pomoc prawną w pełnieniu funkcji obrońcy we wszystkich rodzajach postępowań karnych oraz na wszystkich etapach tych postępowań
z uwzględnieniem postępowania przygotowawczego oraz sądowego. Kancelaria oferuje również usługi związane
z reprezentowaniem Klientów w charakterze pełnomocników pokrzywdzonych – oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych oraz w zakresie powództw adhezyjnych. Prowadzimy sprawy karne, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań gospodarczych oraz błędów w sztuce lekarskiej.

Zobacz powiązane artykuły