Obowiązkowe ubezpieczenie OC

Obowiązkowe ubezpieczenie OC a zwrot prywatnych kosztów leczenia i rehabilitacji – kilka słów o Uchwale Sądu Najwyższego z dnia 19 czerwca 2016 roku (III CZP 63/15)

sb10069454h-001W świetle ugruntowanego orzecznictwa sądów powszechnych, poszkodowany w celu dochodzenia zwrotu kosztów prywatnej opieki medycznej, musiał w szczególności wykazać brak możliwości skorzystania z bezpłatnej publicznej opieki zdrowotnej (tak: wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 14 lipca 2010 r., XXV C 37/ 09, niepubl.), czy też konieczność zbyt długiego oczekiwania na pierwszą wizytę do lekarza specjalisty w ramach publicznej opieki zdrowotnej (tak: wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy, z dnia 29 stycznia 2013 r., II Ca 926/12, niepubl.). Również Sąd Najwyższy przychylał się do właśnie takiej interpretacji przepisów, która nakładała na poszkodowanego obowiązek wykazania niezbędności i celowości – w szerokim rozumieniu tych pojęć – zwrotu wydatków na koszty prywatnego leczenia i rehabilitacji. Rzecznik Ubezpieczonych zakwestionował powyższe stanowisko judykatur, podkreślając niezasadność wykładni nakładającej na poszkodowanego ciężar dowodzenia powyższych okoliczności, co w konsekwencji utrudniało a nawet uniemożliwiało dochodzenie zwrotu kosztów prywatnej opieki medycznej.

Opisane powyżej dotychczasowe stanowisko prezentowane przez sądy w świetle najnowszej Uchwały Sądu Najwyższego w składzie 7 sędziów z dnia 19 czerwca 2016 roku (III CZP 63/15) może ulec całkowitej zmianie. Jak wynika bowiem z sentencji orzeczenia:
<div >
„świadczenie ubezpieczyciela w ramach umowy obowiązującego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje także uzasadnione i celowe koszty leczenia oraz rehabilitacji poszkodowanego niefinansowane ze środków publicznych (art. 444 § 1 KC)”

Analiza powołanej tezy daje podstawy do przyjęcia, iż odmiennie niż dotychczas, obecnie obowiązek wykazania niemożliwości lub znacznego utrudnienia ze skorzystania z publicznej opieki medycznej, nie będzie już stanowił przesłanki kreującej uprawnienie do dochodzenia zwrotu kosztów poniesionych w ramach prywatnej opieki medycznej, wystarczające będzie bowiem wykazanie zasadności i celowości poniesienia tych kosztów, na zasadach ogólnych. Wobec braku publikacji uzasadnienia omówionej Uchwały, brak jest wiedzy na temat motywów wydanego przez Sąd Najwyższy rozstrzygnięcia, niemniej jednak, w świetle cytowanej tezy, dochodzenie prywatnych kosztów opieki medycznej w praktyce może stać się łatwiejsze.

apl. adw. Michał Kurzela
http://www.sn.pl