Uwaga! Konkurs na projekt graficzny logo Kancelarii Marszałek i Partnerzy – Adwokaci

Marszałek i Partnerzy – Adwokaci ogłaszają konkurs! Naszym celem jest wyłonienie najlepszej pracy przedstawiającej logo Kancelarii w formie graficznej, wyróżniające się oryginalnością, kreatywnością, a także zmysłem artystycznym, które zachwyci Komisję Konkursową. Organizowany konkurs realizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ma charakter jednoetapowy oraz otwarty. Adresatami konkursu są graficy, projektanci, studenci i absolwenci Akademii Sztuk Pięknych, a także uczniowie szkół oraz uczelni wyższych o profilu artystyczno-plastycznym. Zaprojektowane logo powinno być spójne ze specyfiką działalności Kancelarii oraz charakterystyką branży prawniczej.

Zwycięski projekt będzie stanowić jeden z elementów systemu identyfikacji wizualnej Kancelarii Marszałek i Partnerzy – Adwokaci. Zostanie wykorzystany do celów reprezentacyjnych, identyfikacyjnych oraz promocyjnych. Projekty graficzne należy dostarczyć w wersji elektronicznej wraz z podpisanym dokumentami: Regulaminem oraz Załącznikami 1, 2 i 3 na adres: ztuszkiewicz@marszalekipartnerzy.pl. Prace konkursowe powinny być przesłane w odpowiednich formatach oraz rozdzielczości, określonych w Regulaminie.

Autor najlepszego projektu graficznego logo otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości:

3 000 zł brutto !

Więcej informacji na temat konkursu, a także obowiązujących zasad uczestnictwa jest dostępnych w Regulaminie do Konkursu na projekt graficzny logo Kancelarii Marszałek i Partnerzy – Adwokaci znajdującym się pod linkiem.

W przypadku pytań dotyczących konkursu zapraszamy do kontaktu z Panią Żakliną Tuszkiewicz:

telefon: 723 388 988 oraz adres e-mail: ztuszkiewicz@marszalekipartnerzy.pl

Konkurs rusza 19.01.2021 roku. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do wzięcia w nim udziału i przesyłania swoich prac wraz z odpowiednimi dokumentami na wskazany wyżej adres e-mail.

Z niecierpliwością czekamy na Państwa prace!

Termin zgłaszania prac:
od 19 lutego do 15 marca 2021 roku

Ogłoszenie wyników:

29 marca 2021 roku

Nagroda dla zwycięzcy:

3 000 zł brutto

 

Klienci indywidualni

Kancelaria świadczy szeroką pomoc prawną na rzecz Klientów indywidualnych. Zdobyte doświadczenie w obszarze wielu dziedzin prawa pozwala kompleksowo oraz wszechstronnie spojrzeć na problemy naszych Klientów. Udzielając porady prawnej zawsze mamy na uwadze charakter spraw, z jakimi zwracają się do nas Klienci indywidualni. Marszałek & Partnerzy – Adwokaci zapewnia również reprezentację na każdym etapie postępowania sądowego, postępowania administracyjnego oraz postępowaniu egzekucyjnym, gdzie wykorzystywana jest pozyskana wiedza i praktyka, wykorzystując wiedzę oraz praktykę, mierzoną ilością poprowadzonych spraw sądowych.

Doradztwo podatkowe

Odpowiadając na potrzeby naszych Klientów, mając świadomość, iż gałęzie prawa przenikają się wzajemnie, a podejmowane czynności mogą wywierać skutki w zakresie podatkowym, w ramach świadczonych usług prawnicy Kancelarii Marszałek & Partnerzy – Adwokaci zapewniają sporządzenie analizy planowanych działań pod kątem konsekwencji podatkowych. Otrzymanie kompleksowo opracowanego zagadnienia pozwala w maksymalny sposób ograniczyć ryzyko związane z podejmowaną czynnością, a niejednokrotnie całkowicie je wyeliminować. Wobec powyższego Kancelaria współpracuje z wykwalifikowanymi doradcami prawnymi wpisanymi na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Krajową Radę Doradców Podatkowych.

Prawo farmaceutyczne i medyczne

Kancelaria Marszałek & Partnerzy – Adwokaci posiada wieloletnie doświadczenie i praktykę w świadczeniu usług prawnych dla wąsko wyspecjalizowanych podmiotów działających w obszarze prawa farmaceutycznego oraz medycznego. W zakres podejmowanych przez Kancelarię czynności w dziedzinie prawa farmaceutycznego i medycznego wchodzą w szczególności:
-wsparcie prawne w kampaniach reklamowych i wszelkich innych działaniach marketingowych w obrocie regulowanym obejmującym produkty lecznicze Rx, OTC, suplementy diety oraz wyroby medyczne;
-doradztwo i zastępstwo prawne przy postępowaniach dotyczących mechanizmów dopuszczenia produktu leczniczego do obrotu, pozwolenia na import równoległy, zgłoszenia dystrybucji równoległej, wytwarzanie produktów leczniczych itp.;
-świadczenie usług doradczych w powiązaniu z prawem konkurencji, a w tym w szczególności wsparcie Klientów w zapobieganiu oraz zwalczaniu podrabiania produktów leczniczych oraz nieuczciwą/nierzetelną reklamą;
-wsparcie w zakresie przeprowadzania badań klinicznych obejmujące m.in. przygotowywanie zgód uczestników badania, umów o przeprowadzanie badań klinicznych itd.;
-doradztwo przy zagadnieniach oraz sprawach związanych z zaistnieniem lub zapobieganiem odpowiedzialności spółek farmaceutycznych lub innych podmiotów funkcjonujących w sektorze medycznym, w tym m.in. w zakresie postępowań związanych ze szkodę wyrządzoną przez produkt leczniczy;
-wsparcie w zakresie przygotowania oraz przeprowadzania działań związanych z dystrybucją produktów medycznych w tym w obszarze problematyki sponsorowania farmaceutów itp.;
-świadczenie usług doradczych w zakresie postępowania w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, zarówno po stronie podmiotu udzielającego zamówienia, jak i składającego ofertę.

Prawo reklamy i nowych mediów, komunikacja & nowe technologie

Zespół Marszałek & Partnerzy – Adwokaci świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa własności intelektualnej. Działamy m.in. w następujących obszarach: prawo autorskie, media, e-commerce, prawo reklamy, nowe technologie, multimedia. W związku z powyższym Kancelaria oferuje profesjonalną pomoc prawną dla podmiotów działających na, szeroko rozumianych, rynkach: internetu, telewizji, muzyki, prasy i filmu. W celu zagwarantowania naszym Klientom kompleksowych usług oraz uwzględniając szerokie spektrum skutków podejmowanych czynności, Kancelaria działa we współpracy z rzecznikami patentowymi i doradcami podatkowymi, jak również agencjami PR – oceniającymi dla naszych Klientów wpływ podejmowanych przez Klienta kroków prawnych na wizerunek przedsiębiorstwa. To, co nas wyróżnia to niespotykane na rynku usług prawniczych, innowacyjne podejście Kancelarii Marszałek & Partnerzy, które pozwala nam znajdować najbardziej optymalne rozwiązania prawne z uwzględnieniem wizerunkowych implikacji tych działań dla Klienta.

Prawo karne gospodarcze

Nierzadko złożoność i niejednoznaczność sytuacji, w których może znaleźć się przedsiębiorstwo oraz osoby powołane do jego kierownictwa w ramach prowadzonej przez siebie działalności biznesowej wymagają podjęcia stosownych działań prawnych o charakterze prewencyjnym, a w ostateczności niezbędnych czynności zaradczych. Kancelaria Marszałek & Partnerzy- Adwokaci wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów oraz stawiając sobie za priorytet przeciwdziałanie zagrożeniom mogącym zaistnieć wobec Klientów Kancelarii, będących uczestnikami obrotu gospodarczego, oferuje kompleksową obsługę w zakresie prawa karnego gospodarczego – tzw. przestępstw „białych kołnierzyków“ (White collar crimes). Działalność prawników Kancelarii w obszarze prawa karnego gospodarczego koncentruje się przede wszystkim wokół świadczenia usług prawnych mających na celu zapobieganie wszelkim rodzajom nadużyć, identyfikacji i minimalizacji ryzyka wystąpienia postępowań karnych oraz odpierania ewentualnych zarzutów karnych wobec Klientów Kancelarii. Kancelaria oferuje reprezentację Klientów w charakterze pełnomocników/obrońców we wszystkich rodzajach i na wszystkich etapach postępowań prokuratorskich i sądowych. Ponadto zespół Kancelarii oferuje kompleksowe usługi pomocy prawnej polegające m.in. na: przeciwdziałaniu nadużyć gospodarczych oraz ochrony przed zagrożeniami wobec przedsiębiorców, mogących mieć swoje źródło zarówno na zewnątrz jak i wewnętrznych struktur przedsiębiorstwa; prowadzeniu wewnętrznych dochodzeń – śledztw gospodarczych (Fraud and forensic investigations); doradztwo prawne w zarządzaniu ryzykiem związanym z realnymi oraz potencjalnymi zagrożeniami na szkodę przedsiębiorstwa. W celu realizacji obsługi w pełnym jej zakresie oraz na najwyższym poziomie, w miarę potrzeb, Kancelaria współpracuje m.in. z biurami detektywistycznymi, rzeczoznawcami oraz biegłymi różnych specjalności.

Spory sądowe, administracyjne, arbitraż

Cywilne

Priorytetem Kancelarii Marszałek i Partnerzy-Adwokaci przy współpracy z Klientami jest skuteczność podejmowanych działań oraz osiąganie maksymalnie korzystnych efektów, przy jednoczesnej minimalizacji ewentualnych wydatków po stronie Klienta. Realizując powyższy zamysł, nasi prawnicy przy wstępnej analizie zleconej sprawy, poszukują optymalnych rozwiązań, nie wykluczając przy tym negocjacji, mediacji oraz wszelkich innych metod ugodowego rozwiązania sporu. W przypadku, gdy polubowne zakończenie sporu na etapie przedsądowym jest jednak niemożliwe lub z punktu widzenia Klienta niekorzystne, wówczas podejmujemy się prowadzenia sprawy przed sądem. Jedną
z domen Kancelarii Marszałek & Partnerzy – Adwokaci, wynikającą z tysięcy prowadzonych dotychczas przed sądem spraw cywilnych, jest prawo procesowe, w tym świadczenie na rzecz naszych Klientów usług zastępstwa procesowego w postępowaniach przed sądami powszechnymi we wszystkich stadiach postępowań, również przed Sądem Najwyższym oraz przed organami egzekucyjnymi. W imieniu Klientów występujemy również przed polskimi
i międzynarodowymi sądami arbitrażowymi.

Administracyjne

Wykwalifikowany zespół prawników Kancelarii Marszałek i Partnerzy-Adwokaci świadczy pomoc prawną na wszystkich etapach postępowania administracyjnego, w tym przed organami administracji publicznej, organami podatkowymi, sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, jak również przed Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi. Nasze usługi obejmują również reprezentowanie Klientów Kancelarii przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Urzędem Regulacji Energetyki, w sprawach restytucyjnych, sprawach związanych
z procesem inwestycyjnym oraz przed organami egzekucyjnymi w administracji.

Karne

Prawnicy Kancelarii Marszałek i Partnerzy-Adwokaci świadczą profesjonalną pomoc prawną w pełnieniu funkcji obrońcy we wszystkich rodzajach postępowań karnych oraz na wszystkich etapach tych postępowań
z uwzględnieniem postępowania przygotowawczego oraz sądowego. Kancelaria oferuje również usługi związane
z reprezentowaniem Klientów w charakterze pełnomocników pokrzywdzonych – oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych oraz w zakresie powództw adhezyjnych. Prowadzimy sprawy karne, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań gospodarczych oraz błędów w sztuce lekarskiej.

Własność intelektulna i ochrona konkurencji

Kancelaria Marszałek & Partnerzy-Adwokaci oferuje kompleksową pomoc prawną w obszarze prawa własności intelektualnej z uwzględnieniem prawa autorskiego, prawa prasowego oraz prawa własności przemysłowej. Usługi Kancelarii obejmują pomoc prawną w zakresie ochrony wzorów użytkowych, know-how czy tajemnicy handlowej. Oferujemy pełne wsparcie w zakresie ochrony znaków towarowych i w tym zakresie współpracuje z rzecznikami, wpisanymi na listę rzeczników patentowych Urzędu Patentowego RP.

Zapewniamy reprezentację naszych Klientów przed Urzędem Patentowym w sprawach dotyczących rejestracji znaków towarowych, wzorów przemysłowych oraz patentów. Ponadto, poza doświadczeniem
w przedmiocie sporządzania i weryfikacji wszelkich występujących w obrocie gospodarczym umów dotyczących ochrony praw autorskich, licencji itp., Kancelaria posiada bogatą praktykę w stosowaniu prawa
europejskiego przy projektach dotyczących udzielenia bądź uzyskania tzw. pomocy publicznej.

Ubezpieczenia

Kancelaria Marszałek & Partnerzy – Adwokaci specjalizuje się w zakresie spraw dotyczących roszczeń odszkodowawczych. Doświadczenie zdobyte w związku z wieloletnim świadczeniem usług prawnych pozwoliło naszym specjalistom poznać strukturę i specyfikę tej gałęzi prawa. Zapewniamy obsługę prawną w zakresie szkód majątkowych, w tym w szczególności mieszkaniowych, komunikacyjnych oraz osobowych. Domeną Kancelarii są zarówno sprawy dotyczące ubezpieczeń przedsiębiorców, w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, jak również ubezpieczeń członków Zarządu oraz Kadry Menadżerskiej. Podejmujemy czynności na każdym etapie postępowania, zarówno sądowego jak i przedsądowego, poprzedzając swe działania wnikliwą analizą zasadności roszczenia.

Nieruchomości i proces inwestycyjny

Deweloperzy

Kancelaria Marszałek & Partnerzy – Adwokaci świadczy obsługę prawną firm deweloperskich, stanowiąc wsparcie w każdym aspekcie prowadzonej działalności. Wykwalifikowany zespół prawników podejmuje czynności zarówno w procesie inwestycyjnym, między innymi sporządzając oraz negocjując umowy z kontrahentami, jak również doradzamy pod kątem prawnym w zakresie bieżącej działalności przedsiębiorstw. Domeną Kancelarii jest również reprezentacja spółek deweloperskich w postępowaniach sądowych, w których to z uwagi na swą specyfikę szczególnie istotna jest znajomość aspektów technicznych prowadzonej działalności o charakterze budowlanym.

Proces inwestycyjny

Bazując na zdobytej wiedzy oraz doświadczeniu, Kancelaria oferuje pomoc prawną w całym procesie inwestycyjnym. Inwestycje budowlane wiążą się z koniecznością podejmowania szeregu czynności, tak z zakresu prawa administracyjnego, jak i cywilnego, a jednocześnie obwarowane są ścisłymi terminami. Wypracowane przez lata mechanizmy umożliwiają Kancelarii oferować swoim Klientom, profesjonalne doradztwo na każdym etapie planowanej inwestycji.

Due diligence

Kancelaria Marszałek & Partnerzy – Adwokaci oferuje analizę prawną nieruchomości, przedsiębiorstwa, jak również składników majątkowych. Sporządzona opinia przygotowana przez jednego z naszym specjalistów opiera się na wnikliwej weryfikacji dokumentacji oraz pozyskanych materiałów. Badanie stanu prawnego jest wykonywane w oparciu o najlepszą wiedzę oraz ukierunkowane na wyeliminowanie w maksymalny sposób negatywnych skutków planowanej transakcji. Uprzednie zapoznanie się z przedmiotem planowanej inwestycji i potencjalnymi zagrożeniami ma istotne znaczenie także przy formułowaniu umowy oraz umożliwia należyte zabezpieczenie interesów naszych Klientów.

Reprywatyzacja

Kancelaria Marszałek & Partnerzy-Adwokaci zapewnia doradztwo prawne w zakresie spraw związanych z reprywatyzacją, w tym w szczególności spowodowaną przejęciem gruntów warszawskich, na podstawie Dekretu z dnia 26 października 1945 roku o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279). Świadczona pomoc prawna dotyczy zarówno podmiotów, nabywających nieruchomości, które ustawodawca objął mocą obowiązującą tzw. „Dekretem Bieruta”, jak i osób fizycznych, które podejmują czynności w celu odzyskania nieruchomości bądź wyegzekwowania należnego odszkodowania.