Doradztwo przy zbyciu spółki HRTec sp. zo.o. na rzecz Grupy Symfonia (Fundusz MidEuropa).

Marszałek i Partnerzy – Adwokaci mieli przyjemność doradzać przy zbyciu kontrolnego pakietu udziałów spółki HRTec sp. z o.o., spółki technologicznej specjalizującej się w tworzeniu chmurowego oprogramowania do zarządzania i automatyzacji procesów HR na rzecz Grupy Symfonia,  będącej od 2021 roku częścią Funduszu MidEuropa . Do grona klientów HRtec należy m. in. Alior Bank, Smyk, Compensa (Vienna Insurance Group), P4 (Play) czy Rainbow Tours.

Zespołem Kancelarii Marszałek i Partnerzy – Adwokaci przy transakcji kierował adw. Tomasz Dudziński, którego wspierał zespół w osobach: adw. Iwona Dobkowska – Puławska oraz adw. Magdalena Bentkowska.

Więcej o transakcji można przeczytać poniżej:

 

HRtec w Grupie Symfonia – Symfonia HRtec w Grupie Symfonia

Symfonia kupuje HRtec, technologiczną spółkę specjalizującą się w tworzeniu chmurowego oprogramowania do zarządzania i automatyzacji procesów HR. | ITReseller

Punkt bezpłatnej pomocy prawnej

Stało się!
W piątek 24 czerwca po raz ostatni spotkaliśmy się w punkcie bezpłatnej pomocy prawnej dla obywateli, którzy uciekli z Ukrainy na skutek wojny🇺🇦🇵🇱. Przez trzy miesiące odpowiedzieliśmy na tysiące (!!!) telefonów, setki maili i spotkaliśmy się z dziesiątkami osób w punkcie przy ul. Marszałkowskiej.
Jakie były pytania? Oczywiście procedura uzyskiwania numeru PESEL, korzystanie z opieki zdrowotnej, regulacje kwestii dotyczących przekraczania granic. W miarę upływu czasu, zaczęły pojawiać się pytania o podatki, prowadzenie transgranicznej działalności gospodarczej, możliwość pracy w takich zawodach jak lekarze czy pielęgniarki, a także kwestie alimentacyjne czy możliwość uzyskania licencji na eksploatację żurawia budowlanego😊
Nie przestajemy działać.
Nasz email: # ukrainianlegalhelpdesk@gmail.com nadal będzie aktywny, ale już dzisiaj chcemy podziękować wszystkim, dzięki którym punkt pomocy przy ul. Marszałkowskiej mógł być fizycznie otwarty.
Z Kancelarii DeBenedetti Majewski Szcześniak: Magdalena Małocha, Magdalena Walczak, Marek Matysiak,Joanna Świostek, Rafał Poniewierski i Anna Stasiewicz jako koordynator.
Z kancelarii BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy: Monika Nieradka-Bernaciak, Paulina Sulgostowska, Bartłomiej Szewczuk, Izabela Lipka.
Z kancelarii Marszałek i Partnerzy – Adwokaci: Justyna Przetacka – Antonowicz, Wojciech Jaciubek, Paulina Młodawska, Magdalena Bentkowska, Małgorzata Misztela, Adam Grzegrzółka, Adrianna Dobrzeniecka, Dominik Pytlak, Paula Eiben-Działoszyńska, Joanna Milaniuk, Martyna Dobkowska, Marcin Waszyński.
Z kancelarii Dittmajer i Wspólnicy: Iga Kalinowska, Magdalena Grubek, Natalia Storonowicz, Aleksandra Święcicka-Gajewska.
Szczególne podziękowania kierujemy do Romaniia K. i Polina Kotlina, bez których wsparcia językowego nic by się nie udało😊

Kwestia przedawnienia rozstrzygnięcia

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 13 maja 2022 roku ostatecznie rozstrzygnął palącą kwestię przedawnienia

 W uchwale z dnia 13 maja 2022 roku Sąd Najwyższy ostatecznie rozstrzygnął, że „Trzyletni termin przedawnienia roszczenia przedsiębiorcy przeciwko konsumentowi, który rozpoczął bieg i nie upłynął przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1104), kończy się ostatniego dnia roku kalendarzowego (art. 118 zdanie drugie k.c. w związku z art. 5 ust. 1 powołanej ustawy).”

Problem prawny, na kanwie którego Sąd Najwyższy wydał powyższą uchwałę zasadniczo sprowadzał się do ustalenia, czy w stosunku do roszczeń, których trzyletni termin przedawnienia rozpoczął swój bieg i nie zakończył go przed dniem 9 lipca 2018 roku, należy stosować art. 118 k.c. w brzmieniu sprzed nowelizacji czy w brzmieniu nadanym omawianą ustawą o zmianie kodeksu cywilnego.

Ustawą, o której mowa powyżej znowelizowano przepisy kodeksu cywilnego regulujące kwestię przedawnienia roszczeń. Nie tylko skrócono zasadniczy termin przedawnienia roszczeń z dziesięciu do sześciu lat, ale – co istotne dla treści przedmiotowej uchwały – przewidziano również, że koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata. Termin przedawnienia roszczeń okresowych i związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej pozostawiono natomiast bez zmian, tj. wciąż wynosi on 3 lata.

Zgodnie natomiast z zawartymi w ustawie nowelizującej przepisami intertemporalnymi, do roszczeń powstałych przed dniem jej wejścia w życie, tj. 9 lipca 2018 roku i w tym dniu jeszcze nieprzedawnionych stosuje się przepisy kodeksu cywilnego w nowym brzmieniu (art. 5 ust. 1).

Następny przepis intertemporalny (art. 5 ust. 2) stanowi jednocześnie, że jeżeli zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, termin przedawnienia jest krótszy niż według przepisów dotychczasowych, bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się z dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej. Jeżeli jednak przedawnienie, którego bieg terminu rozpoczął się przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, nastąpiłoby przy uwzględnieniu dotychczasowego terminu przedawnienia wcześniej, to przedawnienie następuje z upływem tego wcześniejszego terminu.

Na pierwszy rzut oka literalne brzmienie znowelizowanego art. 118 k.c. i zasad rządzących jego stosowaniem w czasie nie budzą wątpliwości. Praktyka orzecznicza dowodzi jednak, iż omawiana nowelizacja stała się on źródłem wielu niejasności. Do czasu wydania uchwały Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 2022 roku nie było bowiem pewne, czy zdanie drugie ostatniego z przytoczonych powyżej przepisów dotyczy jedynie roszczeń, których terminu przedawnienia jest krótszy niż według przepisów dotychczasowych, czy też stanowi odrębną normę prawną, a tym samym, czy dotyczy także roszczeń, których termin przedawnienia nie uległ zmianie. Mowa jest tu zatem właśnie o roszczeniach okresowych i związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zgodnie z jednym z poglądów prezentowanych w doktrynie i orzecznictwie, ustawa nowelizująca wydłuża termin roszczeń okresowych i związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, gdyż mimo że termin ten nadal wynosi 3 lata, to jednak przedawnienie następuje nie w terminie wyliczonym zgodnie z art. 112 k.c., a w ostatnim dniu roku kalendarzowego. W konsekwencji, nie ma zatem uzasadnienia dla zastosowania art. 5 ust. 2 ustawy zmieniającej kodeks cywilny. Gramatyczna wykładnia zdania drugiego tego przepisu wprost wskazuje bowiem, że odnosi się ono jedynie do roszczeń, o których mowa w zdaniu pierwszym art. 5 ust. 2 .

W razie jednak przyjęcia, że zdanie drugie art. 5 ust. 2 ustawy nowelizującej stanowi odrębną od jego zdania pierwszego normę prawną, uzasadnione byłoby stwierdzenie, że w omawianym przypadku przedawnienie powinno nastąpić wcześniej, czyli nie z końcem roku, a równo po upływie trzyletniego terminu przedawnienia.

Zwolennicy drugiego z opisanych powyższej poglądów uzasadniali go wykładnią systemową i celowościową. Zarówno reguły tych wykładni, jak i literalna treść uzasadnienia projektu ustawy nowelizacyjnej prowadzą do wniosku, że zamiarem ustawodawcy było powtórzenie reguły prawnej zawartej w art. XXXV pkt 2 przepisów wprowadzających kodeks cywilny, zgodnie z którą, jeżeli termin przedawnienia według przepisów kodeksu cywilnego jest krótszy niż według przepisów dotychczasowych, bieg przedawnienia rozpoczyna się z dniem wejścia w życie kodeksu cywilnego; jeżeli jednak przedawnienie rozpoczęte przed dniem wejścia w życie kodeksu cywilnego nastąpiłoby przy uwzględnieniu terminu przedawnienia określonego w prawie dotychczasowym wcześniej, przedawnienie następuje z upływem tego wcześniejszego terminu.

W odniesieniu do powyższego, istotny jest wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 2007 roku, sygn. akt I CSK 84/07, którym przesądzono, iż przepisy międzyczasowe zawarte w ustawie z dnia 23.4.1964 r. – Przepisy wprowadzające kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 94 ze zm.) mają zastosowanie w drodze analogii do ustaw nowelizujących kodeks cywilny, chyba że stanowią one inaczej.

Od czasu wejścia w życie omawianej noweli, obserwowane były znaczne rozbieżności judykatury w tym zakresie. Część orzeczeń wprost ujmowała zdanie drugie art. 5 ust. 2 jako odrębną normę prawną stosowaną także do roszczeń o trzyletnim terminie przedawnienia, inne natomiast zakres jej zastosowania łączyły jedynie z roszczeniami o terminie przedawnienia skróconym z dziesięciu do sześciu lat.

Mając na uwadze powyższe rozbieżności interpretacyjne, wątpliwość powzięta przez Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej jest więc uzasadniona. Na skutek skierowanego przez ten sąd pytania prawnego, Sąd Najwyższy ostatecznie rozstrzygnął omawiane wyżej wątpliwości i opowiedział się za stosowaniem art. 118 k.c. w nowym brzmieniu w stosunku do roszczeń, których trzyletni termin przedawnienia rozpoczął swój bieg, a jednocześnie nie upłynął przed dniem 9 lipca 2018 roku.

Szczegółowe motywy rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego zostaną wskazane w uzasadnieniu uchwały, na którego opublikowanie wciąż oczekujemy. Wątpliwości nie budzi jednak, iż podejmując omawianą uchwałę, Sąd Najwyższy opowiedział się nie za ujmowaniem zdania drugiego art. 5 ust. 2 ustawy zmieniającej kodeks cywilny jako odrębnej normy prawnej, lecz za traktowaniem go jako uszczegółowienie i rozwinięcie zdania pierwszego.

Przedmiotową uchwałę należy ocenić pozytywnie. Zgodnie z ogólnymi dyrektywami, w razie wątpliwości interpretacyjnych pierwszej kolejności należy bowiem sięgać po zasady wykładni językowej. Mimo ujęcia ust. 2 art. 5 w dwóch zdaniach, zastosowanie w drugim z nich spójnika „jednak” wskazuje na konieczność ich łącznego odczytywania.

Co więcej, za taką koncepcją przemawiają również wykładnia funkcjonalna i celowościowa. Nie można tracić z pola widzenia faktu, iż motywacją dla wprowadzenia zmian w zakresie regulacji biegu terminu przedawnienia była potrzeba zmobilizowania stron stosunków prawnych do szybszego kształtowania stanów faktycznych w sposób zgodny ze stanem prawnym. Jeśli zatem stan biegu terminu przedawnienia przed wejściem w życie ustawy nowelizującej był na tyle zaawansowany, że przy stosowaniu dotychczasowego 10-letniego terminu upłynąłby wcześniej, niż przy zastosowaniu terminu 6-letniego liczonego od dnia 9 lipca 2018 roku, to za nieuzasadnione uznać należy tak znaczne przedłużenie terminu przedawnienia. Odnoszenie natomiast takiego wniosku do roszczeń, których termin przedawnienia wynosi trzy lata nie wydaje się uzasadnione.

Należy także podkreślić, że mimo daty jej wydania, przedmiotowa uchwała Sądu Najwyższego nadal będzie miała praktyczne znaczenie dla obrotu prawnego. Wydawać by się mogło, że wszystkie roszczenia, których trzyletni termin przedawnienia rozpoczął swój bieg, a jednocześnie nie zakończył się przed dniem 9 lipca 2018 roku, uległy przedawnieniu maksymalnie z końcem 2021 roku, stąd obecnie praktyczne znaczenie uchwały jest niewielkie. Z powyższym stwierdzeniem nie sposób się jednak zgodzić. Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego ma bowiem niebagatelne znaczenie dla dochodzenia roszczeń. Niewątpliwe ustalenie daty przedawnienia roszczenia jest kluczowe na przykład do oceny, czy doszło do skutecznego przerwania biegu przedawnienia.

https://lnkd.in/e32cVmTS

Bieg Firmowy dla małych bohaterów z fundacji Everest

Jak co roku, nasi prawnicy wylewali „siódme poty” podczas Bieg Firmowy, aby pomóc małym bohaterom z Fundacji Everest.
W tegorocznej 10 edycji drużyna reprezentującą Kancelarię zajęła bardzo wysokie 77 miejsce w klasyfikacji ogólnej.
Drużynę Marszałek i Partnerzy – Adwokaci reprezentowali: Tomasz Dudziński, Grzegorz Motyka, Paweł Stępniewski, Adam Grzegrzółka oraz Andrzej Koryciński.
Serdecznie dziękujemy naszym biegaczom za udział w wirtualnej sztafecie biegowej i do zobaczenia za rok.
Brawo!

Ustawa deweloperska: rezerwacje mieszkań wreszcie uregulowane

Od 1 lipca 2022 roku rynek nieruchomości mieszkaniowych ulegnie szerokim zmianom związanym z wchodzącą w życie nowelizacją ustawy deweloperskiej.
Zmodyfikowane zostaną między innymi zasady zawierania umów rezerwacyjnych – ten temat skomentowali dla dziennika Rzeczpospolita eksperci z Kancelarii Marszałek i Partnerzy – adw. Iwona Dobkowska-Puławska oraz Dominik Pytlak.
O najważniejszych aspektach nowej regulacji mogli Państwo przeczytać w papierowym wydaniu Rzeczpospolitej, a także na stronie internetowej:
Ustawa deweloperska: rezerwacje mieszkań wreszcie uregulowane – rp.pl 

Inteligentne kontrakty mają plusy i minusy

Inteligentne kontrakty oparte na technologii blockchain, pomimo swojej nazwy, nie zawsze muszą stanowić oddzielny typ umowy, a jedynie narzędzie umożliwiające jej zawarcie i realizację.
Szerzej o problematyce smart contracts oraz ich funkcjonowaniu na gruncie polskiego porządku prawnego możecie Państwo przeczytać w artykule przygotowanym przez Małgorzata Misztela LL.M. oraz Martyna Dobkowska opublikowanym na łamach miesięcznika „Poradnik: Prawo i podatki w firmie”, a także w linku znajdującym się poniżej:
Życzymy przyjemnej lektury!